Skip to Content

02. இம்மாதச் செய்தி

 

இம்மாதச் செய்தி


 

அகமான ஆத்மா புறமான சத்தியம்.


 

பொய் சத்தியத்தின் எதிர்ப்புறம்.


 

பொய்யின் சத்தியம்
புறத்தை உட்கொண்ட அகம்.book | by Dr. Radut